Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych (1) - szafy specjalne.

PZP.260.1.2022.KZ 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy ezamawiający pod adresem: https://kopernik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach:

"Utworzenia Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa i Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce. Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych - Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 roku.