Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Deklaracja dostępności

Centrum Nauki Kopernik zobowiązuje się zapewnić dostępność strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://bip.kopernik.org.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2013-05-14.
Ostatnia aktualizacja została przeprowadzona 18.03.2023 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane,
  • brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury,
  • niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF,
  • brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
  • materiały edukacyjne publikowane w portalach społecznościowych nie mają tłumaczenia na polski język migowy (PJM), 
  • niektóre materiały edukacyjne publikowane w portalach społecznościowych nie mają napisów, będą one sukcesywnie dodawane. 

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt - anna.puchta@kopernik.org.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno wejście od ul. Wybrzeże Kościuszkowskie (wejście A - wejście na Wystawy), drugie od strony Bulwarów Wiślanych )wejście B - wejście do Planetarium). Do obu wejść prowadzi podjazd i schody.

Przed budynkiem znajdują się podjazdy umożliwiające swobodne wejście do Centrum. 

Budynek wyposażony jest w windy, platformy oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

  • W windach przyciski oznaczone są alfabetem Braille’a. 
  • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze za wejściem A, na parterze oraz 1. piętrze na terenie Wystaw oraz na piętrze -1 w Planetarium. 

W strefie wejścia do Centrum Nauki Kopernik na podłodze znajdują się specjalne oznaczenia (ścieżki naprowadzające oraz pola uwagi). 

Przy wyspie kasowej znajduje się tyflomapa całego budynku Kopernika.

W kasach dostępny jest system MIGAMY, który umożliwia komunikację z kasjerem. 

Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa 

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Wybrzeże Kościuszkowskie zlokalizowane najbliżej skrzyżowania ul. Tamka i ul. Wybrzeże Kościuszkowskie. Do wejścia można dość w sposób swobodny z poziomu chodnika. Przy wejściu stoi pracownik ochrony, który może pomóc w wejściu do budynku i może udzielić informacji.  

Do środka wchodzi się przez drzwi otwierane ręcznie. Wejście z utrudnionym dostępem ze względu na wymaganą dużą siłę do otworzenia drzwi. Do drzwi znajdujących się po lewej stronie zamontowaliśmy przycisk łatwego otwierania drzwi. Można go znaleźć na słupku przed drzwiami.

Budynek wyposażony jest w windy, platformy oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

- W windach przyciski oznaczone są alfabetem Braille’a.  

- Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze za wejściem, na pierwszym i drugim piętrze niedaleko schodów.

W strefie wejścia na podłodze znajdują się specjalne oznaczenia (ścieżki naprowadzające oraz pola uwagi).  

Kopernik bez barier: https://www.kopernik.org.pl/wizyta/bez-barier
 

 

 

Data publikacji: 10.03.2021

Opublikowane przez: Robert Kucharski

Data modyfikacji: 30.06.2023

Zmodyfikowane przez: Monika Jankowska