Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_60_2014_CNK_AL_Oddzielenie_akustyczne_2/Ogloszenie_o_zamowieniu_.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_60_2014_CNK_AL_Oddzielenie_akustyczne_2/SIWZ_1.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - druk OFERTA

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_60_2014_CNK_AL_Oddzielenie_akustyczne_2/Zalacznik_Nr_1_do_SIWZ_-_druk_Oferta.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_60_2014_CNK_AL_Oddzielenie_akustyczne_2/Zalacznik_Nr_2_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_art__22.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz robót budowlanych

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_60_2014_CNK_AL_Oddzielenie_akustyczne_2/Zalacznik_Nr_3_do_SIWZ_-_Wykaz_wykonanych_robot_budowlanych.pdf

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_60_2014_CNK_AL_Oddzielenie_akustyczne_2/Zalacznik_Nr_4_do_SIWZ_-_Wykaz_osob.pdf

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_60_2014_CNK_AL_Oddzielenie_akustyczne_2/Zalacznik_Nr_5_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_ze_osoby_posiadaja_uprawnienia.pdf

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_60_2014_CNK_AL_Oddzielenie_akustyczne_2/Zalacznik_Nr_6_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_z_art___24.pdf

Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_60_2014_CNK_AL_Oddzielenie_akustyczne_2/Zalacznik_Nr_7_do_SIWZ_-_ZOBOWIAZANIE.pdf

Załącznik nr 8 do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (...)

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_60_2014_CNK_AL_Oddzielenie_akustyczne_2/Zalacznik_Nr_8_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_z_art_24-ust__2_pkt_5.pdf

Załącznik nr 9 do SIWZ - Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza przeznaczyć do wykonania podwykonawcom (...)

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_60_2014_CNK_AL_Oddzielenie_akustyczne_2/Zalacznik_Nr_9_do_SIWZ_-_zakres_podwykonawstwa.pdf

Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_60_2014_CNK_AL_Oddzielenie_akustyczne_2/Zalacznik_nr_10_do_SIWZ_Wzor_umowy.pdf

Załączniki nr 11 do SIWZ - Projekt wykonawczy - Branża Architektura

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_60_2014_CNK_AL_Oddzielenie_akustyczne_2/Zal._Nr_11_do_SIWZ_Projekt_wykonawczy_-_branza_Architektura.zip

Załączniki nr 12 do SIWZ - Projekt wykonawczy - Branża Instalacje Elektryczne i słaboprądowe

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_60_2014_CNK_AL_Oddzielenie_akustyczne_2/Zal._Nr_12_do_SIWZ_Projekt_wykonawczy_-_branza_instalacje_elektryczne_i_slabopradowe.zip

Załączniki nr 13 do SIWZ - Projekt wykonawczy - Branża Instalacje Sanitarne

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_60_2014_CNK_AL_Oddzielenie_akustyczne_2/Zal.Nr_13_do_SIWZ_Projekt_wykonawczy_-_branza_Instalacje_Sanitarne.zip

Załącznik nr 14 do SIWZ - przedmiar robót

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_60_2014_CNK_AL_Oddzielenie_akustyczne_2/Zalacznik_Nr_14_do_SIWZ_-_przedmiar_robot.pdf

Załącznik nr 15 do SIWZ - STWiORB - Branża Budowlana

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_60_2014_CNK_AL_Oddzielenie_akustyczne_2/Zal._Nr_15_do_SIWZ_STWiOR_-_branza_budowlana.pdf

Załącznik nr 16 do SIWZ - STWiORB - Branża Instalacyjna (teletechniczna)

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_60_2014_CNK_AL_Oddzielenie_akustyczne_2/Zal._Nr_16_do_SIWZ_STWiOR_-_branza_instalacyjna__teletechniczna_.pdf

Załącznik nr 17 do SIWZ - STWiORB - Branża Sanitarna

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_60_2014_CNK_AL_Oddzielenie_akustyczne_2/Zal._Nr_17_do_SIWZ_STWiOR-_branza_sanitarna.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_60_2014_CNK_AL_Oddzielenie_akustyczne_2/zawiadomienie_o_uniewaznieniu_-_internet.pdf