Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia jest realizacja filmów do wystawy „Przyszłość jest dziś” – moduł pierwszy: „Cywilizacja algorytmów”

Znak sprawy: DW.26.15.2021.KL

 

Termin składania ofert: 09.06.2021 roku, do godz. 19.00.

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku (nr POPC.03.04.00-00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”, zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-PIB i Centrum Nauki Kopernik.


Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty