Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA W RAMACH PROJEKTU: „KAMPANIE EDUKACYJNO – INFORMACYJNE” NR: POPC.03.04.00-00-0001/17

DOSTAWA EKSPONATU ZAUFANIOBOT

 

Szanowni Państwo,

Zespół Centrum Nauki Kopernik pracuje obecnie nad nową wystawą stałą dotyczącą przyszłości, która będzie zlokalizowana w siedzibie CNK.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji dotyczącej orientacyjnej wartości netto wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego budowę, dostawę oraz montaż eksponatu pod roboczą nazwą Zaufaniobot.

Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

 

Czas realizacji zamówienia - do 15.08.2021 r.

 

Udzielona informacja posłuży do dokonania niezbędnych przed wszczęciem postępowania czynności, tj.  szacowania wartości zamówienia. Przesłana przez Państwa informacja nie będzie stanowić Oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie będzie podstawą do udzielenia zamówienia.

W przypadku przesłania przedmiotowej informacji, zostaną Państwo poinformowani o prowadzonym postępowaniu i zaproszeni do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – złożenie oferty.

 

Informację zawierającą orientacyjną wartość zamówienia proszę przesłać na adres poczty elektronicznej: anna.skrzypek@kopernik.org.pl w terminie do dnia 16.03.2021 roku do g. 12.00.

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku (nr POPC.03.04.00-00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”, zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-PIB i Centrum Nauki Kopernik.