Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A
Data publikacji: 2 marca 2021
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA W RAMACH PROJEKTU: „KAMPANIE EDUKACYJNO – INFORMACYJNE” NR: POPC.03.04.00-00-0001/17
 
Szanowni Państwo,
Zwracam się do Państwa z prośbą o przygotowanie szacunkowej wyceny budowy, dostawy oraz montażu eksponatu pod roboczą nazwą "Brama" w siedzibie CNK.
Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załacznik do niniejszego zapytania.
 
Czas realizacji zamówienia - do 31.07.2021 r.
 
Powyższe zapytanie nie jest zapytaniem ofertowym, ma na celu oszacowanie wartości zamówienia na potrzeby zabezpieczenia środków w budżecie oraz zebranie informacji niezbędnych do ogłoszenia przetargu. W przypadku przesłania odpowiedzi na powyższe zapytanie dostaną Państwo informację o rozpoczęciu przedmiotowego przetargu wraz z linkiem do postępowania.
 
Oferty proszę przesłać w terminie do 4 dni od publikacji niniejszego ogłoszenia, na adres michal.grzymala@kopernik.org.pl.

Załącznik nr 1
 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku (nr POPC.03.04.00-00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”, zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-PIB i Centrum Nauki Kopernik.