Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A
Szanowni Państwo,
 
w związku z budową nowej wystały stałej w Centrum Nauki Kopernik zwracam się z prośbą o przygotowanie wyceny na wykonanie adaptacji akustycznej pomieszczenia w którym ma stanąć jeden z eksponatów. Ściany pomieszczenia zostaną wykonane przez CNK w technologii płyt gipsowo-kartonowych. Rzut pomieszczenia na rysunku w załączeniu. Wysokość ścian 3m, Sufit zaczyna się na wysokości 4m (nad ścianami gipsowo kartonowymi będzie 1 metr pustej przestrzeni. W ramach adaptacji akustycznej będzie trzeba wykonać ustroje podwieszane do sufitu. Z uwagi na obecność instalacji tryskaczowej niezbędne bedzie zaprojektowanie ustrojów akustycznych w taki sposób aby w razie uruchomienia tryskaczy woda mogła swobodnie wlecieć do wewnątrz pomieszczenia.
 
Zakres zamówienia obejmował będzie:
 • projekt adaptacji akustycznej pomieszczenia
 • dobór odpowiedniego sprzętu grającego zoptymalizowanego pod kątem specyfiki pomieszczenia
 • dostawę niezbędnych elementów akustycznych i montaż wewnątrz pomieszczenia w siedzibie CNK
 • dostawę i montaż sprzętu grającego wewnątrz pomieszczenia, zabezpieczenie sprzętu przed dostępem zwiedzających
 • kalibrację i testy niezbędne do uruchomienia eksponatu
Termin realizacji zamówienia - do 30.07.2021
 
Inne istotne informacje cenotwórcze:
 
Wymagania PPOŻ
 • Wszystkie elementy muszą być wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie intensywnie dymiących. 
 • Wszystkie materiały muszą posiadać certyfikat trudno zapalności, kwalifikujący je co najmniej do Europejskiej klasy reakcji na ogień D s2 d1lub wyższej.
 • Wszystkie materiały muszą spełniać normy higieniczności klasy E1 = (klasa A emisji formaldehydu zgodnie z PN-EN 1084). 
 • Mocowanie wszystkich elementów eksponatu powinno być wykonane stalowymi elementami tak aby uniknąć możliwości odpadania/ przewrócenia w przypadku pożaru.
 • W trakcie projektowania należy uwzględnić instalacje przeciwpożarowe budynku tak aby eksponat nie zakłócał pracy instalacji przeciwpożarowych takich jak: instalacji tryskaczowej, systemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego itp.
Wymagania dotyczące gwarancji
 • wymagamy minimum 2 lat gwarancji na działanie wyposażenia pomieszczenia oraz wszystkich elementów adaptacji akustycznej
Załącznik nr 1
 
Powyższe zapytanie ma na celu oszacowanie budżetu oraz zebranie informacji niezbędnych do ogłoszenia przetargu. W przypadku przesłania odpowiedzi na powyższe zapytanie dostaną Państwo zaproszenie do udziału w przetargu w momencie jego uruchomienia.
 
Odpowiedzi proszę przesyłać na adres michal.grzymala@kopernik.org.pl
 
 
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku (nr POPC.03.04.00-00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”, zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-PIB i Centrum Nauki Kopernik.