Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik.

PZP.26.12.2020.MSt

Tryb: przetarg nieograniczony

 

============================================================

Ogłoszenie o zamówieniu nr 525843-N-2020 z dn. 2403.2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

załącznik nr 2 - wzór umowy,

załącznik nr 3 - formularz oferty (plik zip7),

załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

============================================================

Wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 31.03.2020r.

============================================================

Informacja z otwarcia ofert z dn. 3.04.2020r.

============================================================

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 14.04.2020r.

============================================================