Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

================================================================================

Budowa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik (2).
 

PZP.26.29.2019.MSt

tryb: przetarg nieograniczony,

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

================================================================================

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy e-Zamawiający pod adresem www:

https://kopernik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

================================================================================

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 246-604677

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

załącznik nr 2 - wzór umowy,

załącznik nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ),

załącznik nr 4 - formularz oferty.

================================================================================

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 14.01.2020r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 16.01.2020r.

załącznik - spis rysunków projektu wykonawczego

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 22.01.2020r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Ogłoszenia o zamówieniu z dn. 3.02.2020r.

załącznik nr 1 - Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

załącznik nr 2 - Operat akustyczny

załącznik nr 3 - Listy stolarki drzwiowej wewnętrznej

załącznik nr 4 - Przedmiary wersje edytowalne

załącznik nr 5 - Nowy Formularz oferty

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Ogłoszenia o zamówieniu z dn. 4.02.2020r.

załącznik - Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 13.02.2020r.

załącznik nr 1 - nowe rysunki konstrukcji stalowej

załącznik nr 2 - dokumentacja badań podłoża gruntowego opracowanego przez PROGEO s.c.

załącznik nr 3 - uzgodnienia z gestorem sieci - Veolia

załącznik nr 4 - poprawiony dokument STWiOR branża architektoniczna i konstrukcyjna (303-PPK-4-AK-XX-XX-SW-B01-W06)

załącznik nr 5 - nowe rysunki dla architektury

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 14.02.2020r.

załącznik - nowe rysunki branża elektryczna i elektrotechniczna

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 24.02.2020r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 25.02.2020r.

załącznik - nowy Formularz oferty

================================================================================

Informacja z otwarcia ofert z dn. 2.03.2020r.

załącznik - oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

================================================================================

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dn. 19.05.2020r.

================================================================================