Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Świadczenie usług kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin.

Tryb: usługi społeczne i inne szczególne usługi (art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych)

PZP.26.42.2019.MSt

Informacja o udzieleniu zamówienia.

=====================================================================

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 25.09.2019r.

zał 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zał 2 - istotne postanowienia umowa

zał 3 - formularz oferty

zał 4 - oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia wykonawcy

=====================================================================

Wyjaśnienia i zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu z dn. 3.10.2019r.

załącznik - formularz oferty (plik w wersji edytowalnej)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu z dn. 4.10.2019r.

=====================================================================

Informacja z otwarcia ofert z dn. 8.10.2019r.

załącznik - oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

=====================================================================

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 15.10.2019r.

=====================================================================

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 13.11.2019r.

=====================================================================