Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Warszawa, dn. 12 sierpnia 2019 roku 

Zapytanie ofertowe nr 2019/05/DW/O/PW dot. zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30000,00 euro

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) 

Zamawiający: Centrum Nauki Kopernik ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 00-390 Warszawa NIP: 701-002-51-69 REGON: 140603313 

I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest skrócenie istniejącego zestawu pokrowców oraz uszycie nowego zestawu. Rysunki pokrowców do uszycia w załączniku.

II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Skrócenie istniejącego zestawu pokrowców(15 sztuk) o 5 cm.
  2. Wykonanie nowego zestawu pokrowców (17 sztuk) z materiału ELECTRA 150 Szara – zakup materiału po stronie wykonawcy.

Wykonanie pokrowców według plików w załączniku. Pokrowce 1-19 1 szt., Pokrowiec 20_łamigłowki 2 szt.

III SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę.

2.Oferta, o której mowa w pkt. 1 powinna zawierać:

• wypełniony formularz ofertowy, który stanowi załącznik do ogłoszenia,

• pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

IV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pawel.wojcik@kopernik.org.pl do dnia 16 sierpnia 2019 do godziny 23:58

2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę

4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

5.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie bip.kopernik.org.pl 

V OCENA OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena: 40%

2. Termin realizacji 60%

VI INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w bezpośredniej korespondencji mailowej 

VII DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można otrzymać pod adresem email: pawel.wojcik@kopernik.org.pl

Załącznik nr 1

Formularz oferty