Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa 38 zestawów edukacyjnych.

Tryb: przytarg nieograniczony; PZP.26.38.2019.MSt

 

================================================================================

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 22.08.2019r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zmianie treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 13.08.2019r.

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia nr 540169572-N-2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zmianie treści Ogłoszenia  o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 7.08.2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540164990-N-2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zmianie treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 5.08.2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540162955-N-2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu nr 580281-N-2019 z dnia 30 lipca 2019 roku.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

zał. 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zał. 2 wzór umowy

zał. 3 formularz oferty

zał. 4 oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.

================================================================================

Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i  nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.