Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

  Zapytanie ofertowe nr BIZ.26.2.2019

dot. zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej

wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro

 

I.            ZAMAWIAJĄCY

Centrum Nauki Kopernik

Ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

00-390 Warszawa

NIP: 701-002-51-69

REGON: 140603313

II.           OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa (obejmująca prezentację zagadnienia i warsztat dla 10 osób w siedzibie CNK), opisana poniżej w punkcie 2 przedmiotu zamówienia.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: szkolenie dotyczące zagadnienia crowdfundingu korporacyjnego, którego głównym założeniem ma być włączanie w kampanię innych firm w charakterze darczyńców/partnerów. Zagadnienia do poruszenia w ramach szkolenia:

- kampania crowdfundingowa – omówienie zagadnienia, modeli biznesowych, mechanizmów i etapów planowania, przeprowadzenia i podsumowania

- crowdfunding korporacyjny i sposoby angażowania szerokiego grona darczyńców w postaci innych firm  

- crowdfunding indywidualny

III.         SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta, o której mowa w pkt. 1 powinna zawierać:

 • Opis założeń dotyczących przebiegu szkolenia
 • CV/portfolio  osób realizujących warsztaty
 • Wykonawca winien przeprowadzić zajęcia w wybranym dniu roboczym  w miesiącu czerwcu 2019 r. w siedzibie Zamawiającego.
 • Wykaz dotychczasowych klientów/firm korzystających z podobnych usług szkoleniowych
 • Referencje wykładowcy od podmiotów dla których były zrealizowane takie usługi
 • wypełniony formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia
  • pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

IV.         MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

marzena.kiefer@kopernik.org.pl i dominika.kloczewiak@kopernik.org.pl do dnia 3.06.2019 do godziny 12.00

V. OCENA OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena netto 35 pkt

Oferty będą badane według wzoru:

Cena = (najniższa cena netto z ocenianych ofert/ cena netto oferty badanej) x 35 pkt

 1. Doświadczenie w realizacji podobnych usług consultingowych 65 pkt

Ocena doświadczenia wykładowcy skierowanego do realizacji zamówienia zostanie dokonana przez CNK w oparciu o przesłanie dokumenty: CV/portfolio, wykaz dotychczasowych klientów i referencje.

Za każde udokumentowane przeprowadzenie szkolenia/usług consultingowych w okresie ostatnich 5 lat obejmujących tematem crowdfunding korporacyjny wykonawca otrzyma 5 pkt. Maksymalnie wykonawca w tym kryterium otrzyma 65 pkt.

 

VI.         INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORY NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w bezpośredniej w korespondencji mailowej.

 

VII.        DODATKOWE INFORMACJE

 1. Centrum Nauki Kopernik
 2. W przypadku zaakceptowania zakupu przez kierownika jednostki i zagwarantowania finansowania realizacji zamówienia, spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatur wybierze podmiot, któremu powierzy realizację zamówienia.
 3. Centrum Nauki Kopernik zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi podmiotami.
 4. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń względem Centrum Nauki Kopernik.
 5. Centrum Nauki Kopernik nie ponosi kosztów sporządzenia oferty.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  Informacja o wyborze oferty

  Pytania i odpowiedzi 29.05.2019

Pytania i odpowiedzi 28.05.2019

Pytania i odpowiedzi 17.05.2019

Formularz oferty