Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Tytuł projektu

Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.”  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/SBN/2018

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi zakodowania kwestionariuszy i sporządzenia bazy oraz raportu w ramach monitoringu oddziaływania projektu edukacyjnego „Szkoła bliżej nauki” w 38 szkołach z obszaru metropolii warszawskiej.

Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 25.11.2018. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki postępowania
 

Treść zapytania

Pytania i odpowiedzi

Kwestionariusz nauczyciele 1

Kwestionariusz nauczyciele 2

Kwestionariusz uczniowie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3