Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby budynku Centrum Nauki Kopernik.

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/40/2018/CNK/MSt.

========================================================================

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 27.12.2018r.

========================================================================

Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.12.2018r

========================================================================

Wyjaśnienia treści oraz informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 15.11.2018r.

zał. 3 do SIWZ - nowy formularz oferty po zmianach

zał. 4 do SIWZ - istotne postanowienia umowy po zmianach

========================================================================

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 06.10.2018r

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. 1 opis przedmiotu zamówienia

zał. 2 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

zał. 3 formularz ofertowy

zał. 4 istotne postanowienia umowy