Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 10/SBN/2018

Zapytanie ofertowe na dostawę przezroczystego, stabilnego poliwęglanu allilo diglikolowego przeznaczonego do dozymetrii radonu na potrzeby realizacji projektu badawczego „Radon – zmierz to” w ramach projektu „Szkoła Bliżej Nauki”.

Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 05.09.2018. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Protokół

Wyniki postępowania


Treść zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2