Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Tytuł projektu

Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/SBN/2018

Zapytanie ofertowe na usługę konsultacji merytorycznych przy realizacji projektów edukacyjno – badawczych w szkołach biorących udział projekcie „Szkoła bliżej nauki”.

Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 26.03.2017. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Opis zmian:

Wydłużono termin składania ofert do dnia 26.03.2018.

Wyniki postępowania

Protokół