Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

 

Świadczenie usług szkoleniowych oraz opieki merytorycznej dla grup nauczycieli (cz. 1 i 2)

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/3/2018/CNK/MSt

 

==========================================

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, unieważnieniu postępowania z dn. 1.03.2018.

==========================================

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.02.2018r

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o przynależności lub braku przynależności do tej samej  grupy kapitałowej 

-----------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 12.02.2018.

Informacja o zmianie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 12.02.2018.

Nowy załącznik nr 3 - formularz ofertowy z dn. 12.02.2018.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 5.02.2018.

-------------------------------------------------------------------------------------

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (cz. 1)

Załącznik nr 1.2. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (cz. 2)

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - wzorcowy dokument zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia swoich zasobów wykonawcy

-------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i  nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.