Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zapytanie ofertowe nr 1/PLA/2018

Zamówienie poniżej 30 000 euro

I. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

NIP: 701-002-51-69, REGON: 140603313

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

kalibracja następujących urządzeń do pomiaru mocy laserów oraz wystawienie im certyfikatu kalibracji:

  • Lasercheck coherent
  • Thorlabs PM200
  • Thorlabs S142C
  • Thorlabs S151C

Koszt transportu urządzeń w celu kalibracji  spoczywa w całości na wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

Wykonawca musi przedstawić oświadczenie o byciu reprezentantem firm Coherent i Thorlabs

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mateusz.wyszynski@kopernik.org.pl, nie później niż 5.2.2018. W ofercie powinny się znajdować cena wykonania zamówienia netto oraz brutto oraz deklarowany czas wykonania zamówienia w dniach, liczony od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Do oferty powinien być dołączony skan wymaganego w p. II oświadczenia lub oświadczeń.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: bip.kopernik.org.pl

IV. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Kryteria wyboru wykonawcy

Cena: 90%

Oferty będą badane według poniższego wzoru:

Liczba punktów zdobyta w kryterium cena = (najniższa cena netto z ocenianych ofert / cena netto badanej oferty) x 90 pkt

Deklarowany czas wykonania zamówienia: 10%

Liczba punktów zdobyta w kryterium czas wykonania zamówienia = (najkrótszy czas zamówienia deklarowany w ocenianych ofertach / czas wykonania zamówienia deklarowany w badanej ofercie) x 10 pkt

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w bezpośredniej korespondencji mailowej

Dodatkowe informacje można otrzymać pod adresem email: mateusz.wyszynski@kopernik.org.pl