Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

----------------------------------------------------------------------

Świadczenie usług Menagera Informacji BIM w trakcie projektowania i budowy budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego.

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/35/2017/CNK/MSt

----------------------------------------------------------------------

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 8.12.2017.

----------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert z dn. 8.12.2017.

----------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 24.11.2017.

----------------------------------------------------------------------

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1   istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2  formularz oferty

Załącznik nr 3  oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4  wzorcowy dokument zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy

Załącznik nr 5  wzorcowy dokument oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

----------------------------------------------------------------------