Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

---------------------------------------------------------------------

Świadczenie usług szkoleniowych i opieki merytorycznej dla grup nauczycieli (zadania 1-11).

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/38/2017/CNK/MSt

---------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (cz. 1-4, 6-8) z dn. 28.11.2017.

---------------------------------------------------------------------

Informacja o unieważnieniu postępowania (cz. 5, 9-11) z dn. 27.11.2017.

---------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert z dn. 23.11.2017.

---------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 16.11.2017.

---------------------------------------------------------------------

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Załącznik 1.1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zadania 1-10).

Załącznik 1.2. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zadanie 11).

Załącznik 2.1. wzór umowy (zadania 1-10).

Załącznik 2.2. wzór umowy (zadanie 11).

Załącznik 3.1. formularz oferty (zadania 1-10).

Załącznik 3.2. formularz oferty (zadanie 11).

Załącznik 4. oświadczenie wykonawcy o brak podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik 5. wzorcowy dokument zobowiązania innego podmiotu do udostępniania swoich zasobów Wykonawcy.

Załącznik 6. wzorcowy dokument oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

---------------------------------------------------------------------

Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i  nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020