Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

DZP.260.33.2024.MN

Przedmiotem zamówienia jest remont kolektorów instalacji chłodniczej przy wieżach chłodniczych dla budynku Centrum Nauki Kopernik

Postępowania jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji.

Link do postępowania : https://platformazakupowa.pl/transakcja/935325

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:

a) załączniku nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz załącznikami

- nr 1: przedmiar robót;

- nr 2: rys. rzutu niecki z kolektorami;

- nr 3: foto instalacji w niecce kolektorami;

- nr 4: projekt wykonawczy z maszynowni lodowej;

- nr 5: schemat maszynowni wody lodowej.

 

b) załączniku nr 2 - projektowane postanowieniach umowy