Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Szanowni Państwo,

 

W ramach szacowania wartości zamówienia, Centrum Nauki Kopernik przedstawia do wyceny przedmiot zamówienia dotyczący wykonania eksponatu pod nazwą „Pigułka na wszystko”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do niniejszego dokumentu i stanowi integralną część procedury szacowania wartości. Dokonując wyceny przedmiotu zamówienia, prosimy o podanie: (1) całkowitej, orientacyjnej wartości netto jego realizacji i dostawy do siedziby Centrum Nauki Kopernik, wyrażonej w złotych polskich, (2) wraz z informacją o całkowitej wartości brutto, ze wskazaniem stawki podatku VAT. Powyższe informacje należy przekazać w formie elektronicznej na adres email: marta.strachalska@kopernik.org.pl , do dnia 07.11.2023. Uwaga. Przesłana przez Państwa informacja nie będzie stanowić oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie będzie podstawą do udzielenia zamówienia. W przypadku przesłania przedmiotowej informacji, zostaną Państwo poinformowania o prowadzonym postępowaniu i zaproszeni do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Link do dokumentacji