Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

DZP.260.50.2023.MN

Przedmiotem zamówienia jest wynajem nośników reklamowych oraz usługa emisji spotów reklamowych dla promocji wystawy „Przyszłość jest dziś. Człowiek 2.0” – zamówienie z podziałem na 3 części.

Postępowania jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji

Link do postępowania :

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,134546,edab155f86d8b67962d032df7532d9d4.html

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:

a) załączniku nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

b) załączniku nr 2 projektowane postanowieniach umowy.

Przedmiot zamówienia realizowany i finansowany jest z projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku (nr POPC.03.04.00-00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”, zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-PIB i Centrum Nauki Kopernik.