Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych związanych z fizyką na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie z podziałem na 3 części.

(DZP.260.43.2023.MSt)

Tryb: podstawowy bez możliwości negocjacji


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem www:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,131847,220f9c9da5bd11be7d038b35933053f2.html

 


Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu "Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystywanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych - Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 r.