Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa sprzętu laboratoryjnego (m.in. sondy i interfejsy) do badań w zakresie fizyki do nowego budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego CNK

Postępowania jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Link do postępowania https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,116838,00cfc9c956ac5eac3a2f54f4327edd25.html

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:

a) załączniku nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

b) załączniku nr 2 projektowane postanowieniach umowy.

 

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa i Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 roku.