Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa oprogramowania do jakościowej analizy danych, wspomagającego gromadzenie, organizowanie, analizę, wizualizację danych dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik​ - ponowienie

DZP.262.27.2022.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie


Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa i Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Umowa o dofinansowaniu projektu nr