Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Szacowanie wartości zamówienia: dostawa wraz z oprogramowaniem stacji badawczych do strefy Living Lab w Centrum Nauki Kopernik.

Tryb: nie dotyczy.

Termin zbierania informacji: do dnia 14 listopada 2022 roku do godziny 15:00.


Polska wersja językowa:

Szacowanie wartości zamówienia - zapytanie.

załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (wyceny).

załącznik nr 2 - formularz wyceny (wersja edytowalna).

 

English language version:

Estimating the value of the contract - inquiry

Appendix 1 - description of the subject of the contract

Appendix 2 - valuation form

 


Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu "Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystywanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych - Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 r.