Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

„SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA W RAMACH PROJEKTU: „KAMPANIE EDUKACYJNO – INFORMACYJNE” NR: POPC.03.04.00-00-0001/17

DOSTAWA ELEMENTÓW Z GRANULATU SBR I EPDM na potrzeby wystawy stałej w Centrum Nauki Kopernik.

Szanowni Państwo,

W związku z pracami nad nową wystawą w Centrum Nauki Kopernik zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji dotyczącej orientacyjnej wartości netto realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie i dostawę i montaż elementów wykonanych z granulatu SBR oraz EPDM. Precyzyjny opis elementów oraz ilości wyspecyfikowane są w załączonym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Szacowany czas realizacji zamówienia - do 30.12.2022 r.

Udzielona informacja posłuży do dokonania niezbędnych przed wszczęciem postępowania czynności, tj.  szacowania wartości zamówienia. Przesłana przez Państwa informacja nie będzie stanowić Oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie będzie podstawą do udzielenia zamówienia.

W przypadku przesłania przedmiotowej informacji, zostaną Państwo poinformowani o prowadzonym postępowaniu i zaproszeni do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – złożenie oferty.

Informację zawierającą orientacyjną wartość zamówienia proszę przesłać na adres poczty elektronicznej: przemyslaw.zembura@kopernik.org.pl w terminie do dnia 19.10.2022.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku (nr POPC.03.04.00-00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”, zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-PIB i Centrum Nauki Kopernik.”