Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

DZP.260.49.2022.MN 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji.


Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy pod adresem www: https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,95322,5b3a8608be3e6fa999f44e6317576872.html

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Utworzenia Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa i Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 roku.