Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,86305,155797836116bb7ce142f4f3c1e27280.html

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Utworzenia Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa i Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 roku.