Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Postępowanie o udzilenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na  dostawę konstrukcji eksponatów do II i III modułu nowej wystawy stałej w Centrum Nauki Kopernik pod adresem: https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,88300,50594af4af9931fbaebef89c4c7d7ce3.html

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku (nr POPC.03.04.00-00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”, zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-PIB i Centrum Nauki Kopernik.