Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Nr postępowania PZP.260.32.2022.MN

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji za pośrednictwem elektronicznej Platformy pod adresem: https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,87661,ef84fb282dacdf884f40a03089bac3bc.html

 

Przedmiot zamówienia realizowany i finansowany jest z projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku (nr POPC.03.04.00-00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”, zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-PIB i Centrum Nauki Kopernik.