Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Młodszy Specjalista/ka ds. Projektów Unijnych i Dotacji

Miejsce pracy: mazowieckie/ Warszawa

Zakres obowiązków:

 • monitoring dostępnych funduszy krajowych i europejskich,
 • wyszukiwanie źródeł finansowania i weryfikacja możliwości pozyskania dofinansowania dla działań realizowanych przez Centrum Nauki Kopernik,
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wnioski o dofinansowanie oraz inne wymagane konkursem dokumenty) do wybranych konkursów w ramach obowiązujących programów (Programy Europejskie, m.in. Horyzont 2020, Programy Operacyjne krajowe i regionalne, w tym m.in. RPO WM 2014-2020, itp.) i konkursów grantowych (m.in. granty badawcze, programy finansowane z budżetu państwa, fundusze korporacyjne, itp.)
 • współpraca z działami merytorycznymi przy tworzeniu koncepcji merytorycznych projektów,
 • uczestniczenie w tworzeniu budżetów i harmonogramów realizacji projektów,
 • nadzór nad złożeniem aplikacji projektowej,
 • nadzór nad negocjacjami i podpisywaniem umów grantowych i dotacyjnych,
 • współpraca z działami merytorycznymi przy realizacji projektów oraz monitoring budżetów realizowanych projektów,
 • kontrola prawidłowości wydatkowania środków i osiąganych wskaźników,
 • przygotowywanie wniosków o płatność, przygotowywanie sprawozdań/raportów,
 • prowadzenie i rozliczanie projektów zgodnie z obowiązującymi dla poszczególnych programów wytycznymi i zasadami rozliczania,
 • dbałość o jakość relacji i utrzymywanie stałych kontaktów z podmiotami zewnętrznymi w zakresie rozliczania i sprawozdawczości.

 

 

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w zakresie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
 • rozumienie i znajomość dokumentów, procedur i szczegółowych wytycznych niezbędnych do prawidłowego rozliczania projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (środki publiczne krajowe i europejskie),
 • znajomość zagadnień dotyczących audytu i kontroli,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysokie kompetencje w zakresie komunikacji,
 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy oraz pracy pod presją czasu,
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne i interpersonalne.

Mile widziane:

 • rozumienie zasad funkcjonowania systemu edukacji lub praca przy projektach edukacyjnych.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
 • uczestnictwo w ambitnych projektach nowoczesnej instytucji kultury,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • nowoczesne biuro zlokalizowane przy stacji metra,
 • benefity pracownicze (m.in. ZFŚS, karta multisport, prywatna opieka medyczna, dofinansowanie nauki języków obcych).

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV za pośrednictwem formularza aplikacyjnego przez stronę internetową do dnia 24.07.2019 r.

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl