Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

 

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi koordynowania wystawy czasowej

 

Zamawiający: Centrum Nauki Kopernik

 

Przedmiot zapytania ofertowego:

Centrum Nauki Kopernik poszukuje koordynatora wystawy czasowej dotyczącej przyszłości jedzenia, odbywającej się w ramach Festiwalu Przemiany 2019.

 

Okres trwania umowy: 02.05.-31.10.2019

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

Wymagane dokumenty: CV, oferta cenowa

 

Wystawa festiwalowa odbędzie się w dniach 3 - 6 października 2019 r. Praca polega na koordynacji wszystkich etapów produkcji  i działania wystawy, w szczególności:

 1. Kontakt (w języku polskim i angielskim) ze wskazanymi przez Centrum Nauki Kopernik artystami, których prace zostaną zaprezentowane na wystawie, w celu zebrania informacji niezbędnych do stworzenia bazy danych zawierającej opisy i fotografie prac oraz biografie twórców;
 2. Koordynacja nad powstaniem umów z ww. artystami;
 3. Kontakt z projektantem wystawy oraz podwykonawcami odpowiedzialnymi za transport prac do i z budynku CNK oraz montaż i demontaż wystawy, w celu skoordynowania wszystkich etapów działań – przygotowanie draftów umów i harmonogramów prac montażowych;
 4. Stworzenie riderów technicznych (multimedia i oświetlenie wymagane do odpowiedniej ekspozycji prac na wystawie);
 5. Nadzór nad rozpakowywaniem, zapakowywaniem i wysyłką zwrotną prac po zakończeniu wystawy; prowadzenie dokumentacji odbiorów i zwrotów prac artystycznych;
 6. Nadzór nad bezpiecznym i bezawaryjnym przebiegiem ekspozycji, co wymaga obecności na wystawie w dniach 4 do 6 października w godzinach 10:00 – 23:30 ;
 7. Koordynacja wernisażu wystawy w dniu 3 października 2019;
 8. Wsparcie organizacyjne i logistyczne przy pięciu panelach dyskusyjnych, towarzyszących wystawie, w dniach 3 – 6 października 2019;
 9. Raportowanie kuratorom wystawy i festiwalu z postępu prac na każdym etapie zlecenia.

Oczekiwania:

 1. Doświadczenie w realizacji wystaw i/lub wydarzeń kulturalnych;
 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym;
 3. Komunikatywność, sumienność i wysokie umiejętności organizacyjne.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Zainteresowane osoby proszone są o wysłanie CV oraz oczekiwanego wynagrodzenia za realizację całości zlecenia. E-mail z tematem „Rekrutacja” prosimy przysyłać na adres: patrycja.strzetelska@kopernik.org.pl do dnia 19 kwietnia 2019 r.

W aplikacji konieczne jest umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje w korespondencji mailowej.

 1. Informujemy, że Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celach:
 1. zawarcia, a następnie realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „Rodo”), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 2. gdy ma to zastosowanie, związanych z opłacaniem składki na ubezpieczenie społeczne oraz celach archiwalnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. c) Rodo tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia przez CNK jego obowiązków wynikających z przepisów prawa – Ustawa z dnia
  13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 3. związanych z prowadzeniem korespondencji dotyczącej współpracy z CNK na podstawie
  art. 9 ust. 2 lit. f) Rodo tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CNK.
 1. Dane przetwarzane będą przez czas obowiązywania umowy oraz do czasu wygaśnięcia lub zaspokojenia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Ponadto dane mogą być przetwarzane po zakończeniu realizacji umowy w celach związanych z realizacją obowiązków CNK wskazanych w przepisach wymienionych w pkt. 2, gdzie okres przetwarzania danych ustalany będzie na podstawie tychże przepisów.
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być powierzane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK, dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania lub przeniesienia. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych przez CNK.
 4. W przypadku przetwarzania, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 3) powyżej, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych lub lub sprzeciwienia się przetwarzaniu przez CNK podanych danych.
 5. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wnieść skargę na postępowanie CNK do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia oraz wykonywania umowy oraz realizacji przez CNK jego obowiązków wynikających z przepisów wskazanych w pkt. 2 ppkt 2) powyżej. Niepodanie wymaganych danych może skutkować brakiem możliwość zawarcia umowy.
 7. Decyzje dotyczące podanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 8. Może Pani/Pan skontaktować się z CNK oraz osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora ochrony danych pisząc na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1 lub na adres e-mail iod@kopernik.org.pl.