Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Edit 15.11.2021: Protokół z oceny ofert.
Oferta współpracy zostanie złożona oferentowi OTS Michał Olędzki, który uzyskał 55,8 pkt.
_____________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EDU.26.12.2021
Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej (ESERO-Polska) w Centrum Nauki Kopernik, poszukuje wykonawcy do przetłumaczenia i transkrypcji filmów Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Zadania wykonawcy:
Dostarczenie transkrypcji 20 nagrań dostarczonych przez Zamawiającego.

Termin wykonania:
19.12.2021

Wymagania stawiane wykonawcy:

 • Doświadczenie w tłumaczeniu z języka angielskiego na polski, udokumentowane przykładami
 • Podstawowe doświadczenie w transkrypcji nagrań video/audio - minimum 10 godzin

Składanie ofert:
Oferty należy przesłać na adres esero@kopernik.org.pl w nieprzekraczalnym terminie 10 listopada 2021 g. 16:00. Każda oferta powinna zawierać: 

 • Formularz ofertowy, będący załącznikiem do zapytania ofertowego, zawierający wycenę stworzenia transkrypcji 20 nagrań (cena brutto – osoby fizycznie oraz firmy nie będące płatnikami VAT, cena netto – firmy będące płatnikami VAT),
 • Opis doświadczenia w pracy tłumaczeniowej, udokumentowany wykazem wykonanych usług o podobnym charakterze, potwierdzającymi wymagane kompetencje.
 • Opis doświadczenia w tworzeniu transkrypcji nagrań video/audio, udokumentowany wykazem wykonanych usług o podobnym charakterze, potwierdzającymi wymagane kompetencje

Link do wzoru formularza ofertowego

Kryteria wyboru ofert:
Wykonawca zostanie wybrany na podstawie analizy dostarczonych dokumentów, według następujących kryteriów. 

Cena: 70%
Oferty będą badane wg następującego wzoru:
Ocena = Najniższa cena netto z ocenianych ofert / cena netto badanej oferty x 70 pkt

Opis doświadczenia w pracy tłumaczeniowej: 15% 
Brak – 0 pkt 
Poniżej 1 roku – 5 pkt 
Od 1 do 3 lat – 10 pkt 
Powyżej 3 lat – 15 pkt 

Opis doświadczenia w tworzeniu transkrypcji nagrań: 15% 
Mniej niż 10h – 0 pkt 
10-30h – 5 pkt 
30-60h – 10 pkt 
Powyżej 60h – 15 pkt 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 100 pkt. 

O wyborze ofert Zamawiający zawiadomi oferentów w bezpośredniej korespondencji mailowej oraz na portalu https://bip.kopernik.org.pl, nie później niż 15 listopada.

Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje można otrzymać pod adresem e-mail: esero@kopernik.org.pl 

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).  
 2. Twoje dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. na podstawie Twojej zgody.  
 3. Dane zbierane są w celach realizacji zapytania ofertowego i udzielenia zamówienia.  
 4. Twoje dane przetwarzane będą do momentu wyłonienia zleceniobiorcy na podstawie niniejszego zapytania ofertowego, nie później niż do 31.05.2021.  
 5. Masz zawsze prawo dostępu do swoich danych, możesz je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz też sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych. Masz także prawo do przenoszenia danych.  
 6. Możesz w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych, pisząc na adres naszej siedziby lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail esero@kopernik.org.pl, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.  
 7. Masz prawo wnieść skargę na nasze postępowanie do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jest jednak warunkiem niezbędnym do udzielenia wyżej wymienionego zamówienia.  
 9. Decyzje dotyczące podanych przez Ciebie w formularzu danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.  
 10. Możesz skontaktować się z CNK, w tym z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, pisząc na adres naszej siedziby lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail esero@kopernik.org.pl