Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Ogłoszenie dotyczące badania sprawozdania finansowego Centrum Nauki Kopernik za 2014 rok

 

Centrum Nauki Kopernik  (Warszawa 00-390 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 ) zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Instytucji Kultury za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.

Szczegółowych informacji dotyczących instytucji oraz przedmiotu zamówienia udzielają:

Barbara Juszczak. Kontakt : Tel. 22-55 277 72 mail: barbara.juszczak@kopernik.org.pl

Jarosław Paruch Kontakt : Tel. 22-55 277 67 mail: jaroslaw.paruch@kopernik.org.pl

Zainteresowani proszeni są o składanie ofert :

- w formie pisemnej na adres: 00-390 Warszawa ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 z dopiskiem "OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 CNK lub
- w formie elektronicznej na adres: ksiegowosc@kopernik.org.pl


w terminie do 15 września 2014 roku.

Oferta  winna zawierać w szczególności:

a)  informacje o wykonawcy, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, wskazanie biegłego rewidenta, który w imieniu oferenta przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Instytucji wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie stosownych uprawnień.

b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym

c) informację o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego oraz kopię dokumentu potwierdzającego zawarcie przez wykonawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej

d) wskazanie metod i terminów przeprowadzenia badania ( wstępny harmonogram badania )

e) cenę całkowitą  netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania (wynagrodzenie powinno obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zlecenia)

f) listę instytucji kultury, w których podmiot badający przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych

Po przeprowadzeniu weryfikacji wykonawców i złożonych ofert oraz zatwierdzeniu wyboru podmiotu badającego przez Organizatora zostanie podpisana stosowna umowa.