Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługi nadzoru nad inwestycją pn: Budowa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik.

PZP.26.2.2020.MSt

Tryb: przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

==========================================================

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy eZamawiający pod adresem www:

https://kopernik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

==========================================================

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 074-176484 z dn. 15.04.2020r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik zip7)

==========================================================

 Zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu z dn. 14.05.2020r. (plik zip7)

==========================================================

Zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu z dn. 21.05.2020r. (plik zip7)

==========================================================

Informacja z otwarcia ofert z dn. 28.05.2020r.

załącznik - oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

==========================================================

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 2.07.2020r.

==========================================================

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu "Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystywanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych - Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 r.