Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa usług wsparcia dla produktów Microsoft.

PZP.26.7.2020.MSt

Tryb: przetarg nieograniczony

 

=============================================================

Ogłoszenie o zamówieniu nr 523897-N-2020 z dn. 26.03.2020r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

załącznik nr 2 - wzór umowy,

załącznik nr 3 - formularz oferty,

załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

=============================================================

Informacja z otwarcia ofert z dn. 3.04.2020r.

załącznik - oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

=============================================================

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 9.04.2020r.

=============================================================