Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2019/08/DW/C/BMP NA KOORDYNATORA WYSTAWY CZASOWEJ W CENTRUM NAUKI KOPERNIK

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

00-390 Warszawa

 

PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nadzór nad sprowadzeniem i udostępnieniem wystawy czasowej o charakterze techniczno – edukacyjnym, a w szczególności:

1. nadzór nad realizacją postanowień kontraktów z podmiotami zagranicznymi zaangażowanymi w przygotowanie wystawy,

2. samodzielne prowadzenie i nadzór zarządczy nad procesami:

- projektowania układu wystawy w przestrzeniach budynku,

- projektowania scenografii i elementów nośnych do wystawy,

- projektowania systemu zabezpieczeń i nadzoru nad bezpieczeństwem,

- tłumaczenia i redakcji tekstów w językach polskim, angielskim i rosyjskim,

- promocji i komunikacji medialnej,

- komunikacji wewnętrznej w ramach organizacji,

- ciągłej komunikacji pomiędzy zaangażowanymi podmiotami i osobami w języku angielskim i polskim, z uwzględnieniem scalania wielostronnych uzgodnień i mediacji w sytuacjach spornych,

- opracowywania programu towarzyszącego wystawie,

- projektowania elementów uzupełniających wystawę i dodatkowych wątków polskich,

- angażowania publiczności w ramach wplatania do wystawy elementów partycypacji,

- szkolenia animatorów

3. uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń prawnych na transport, rozładunek, montaż i prezentację wystawy,

4. zarządzanie i koordynacja procesów transportu, rozładunku i montażu,

5. projektowanie techniczne w zakresie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i oświetlenia dostosowujących wystawę do warunków lokalnych,

6. uruchomienie i udostępnienie wystawy dla publiczności

7. przeprowadzenie rozliczeń finansowych w ramach budżetu wystawy,

8. udzielenie gwarancji na wykonane prace na czas trwania wystawy.

 

TERMIN WYKONANIA:

Zlecenie będzie wykonane w terminie 1.12.2019 – 31.07.2020

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OSOBY WSKAZANEJ DO WYKONANIA POWYŻSZYCH ZADAŃ:

- osobisty udział wskazanej w umowie osoby w realizacji powyższych zadań,

- doświadczenie w sprowadzeniu do Polski lub w obrocie międzynarodowym co najmniej dwóch wystaw interaktywnych o budżecie projektu przekraczającym 1 mln. Złotych, które Wykonawca potwierdzi referencjami od podmiotu na rzecz którego świadczył usługi sprowadzenia wystaw

- wykształcenie wyższe z preferencją dla kierunków technicznych lub związanych z zarządzaniem, potwierdzone przedstawieniem dyplomu uczelni wyższej

- biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona międzynarodowym certyfikatem lub znajomość natywna (minimalny poziom B1), potwierdzona odpowiednim certyfikatem

- pełna dyspozycyjność z uwagi na pracę w różnych strefach czasowych,

- komunikatywność, koncyliacyjność, łatwe nawiązywanie relacji z ludźmi  

 

MILE WIDZIANE:

Doświadczenie we współpracy z Instytucją Państwową.

 

ZASTRZEŻENIA:

Rozpatrywane będą tylko oferty od Wykonawców dysponujących osobami spełniającymi wszystkie powyższe wymagania i posiadającymi odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe wymagania

Współpraca na podstawie umowy cywilnoprawnej lub B2B.

Umiejętności komunikacyjne i językowe osoby wskazanej do realizacji zadania będą weryfikowane podczas spotkania lub rozmowy telefonicznej.

W przypadku większej liczby zgłoszeń dokonana zostanie ich analiza porównawcza, a w razie konieczności także analiza oparta o dodatkowe kryteria związane z posiadanym doświadczeniem w branży wystaw interaktywnych dedykowanych dla centrów nauki.

 

 

 

TERMIN PRZYJMOWANIA OFERT: 5.12.2019

Adres do kontaktu: barbara.pohoryles@kopernik.org.pl

 

KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Cena