Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Nr WY.26.4.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące transkrypcji od 250 do 300 minut nagrań audio i video oraz transkrypcji tekstu pisanego odręcznie (700 listów × średnio 100 słów każdy) w ramach komponentu badawczego w Programie „Nauka dla Ciebie”

Formularz ofertowy

 

Termin realizacji: materiał będzie dostarczany przez CNK systematycznie w okresie od początku września do 31 listopada 2019 r.

Wymagania stawiane wykonawcy: podstawowe doświadczenie w transkrypcji nagrań video/audio - minimum 10 godzin;

Wykonawców prosimy o wysłanie do dnia 12.08.2019 r. oferty zawierającej uzupełniony „Formularz ofertowy” według poniższego wzoru wraz z wykazem wykonanych usług o podobnym charakterze, potwierdzającymi wymagane kompetencje na adres: aneta.gop@kopernik.org.pl. W przypadku firm prosimy również o załączenie wpisu do Rejestru Działalności Gospodarczej lub KRS oraz oświadczenia o wydelegowaniu do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia pracownika spełniającego podane kryteria.

Kryteria oceny ofert i ich waga
Zamawiający zastosuje następujące kryterium:

  • cena brutto za transkrypcję 5 min materiału audio/wideo + cena brutto za 100 słów – 90%
  • orzeczenie o niepełnosprawności osoby oddelegowanej do realizacji przedmiotu zamówienia – 10 %

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

  • cena (C) – waga 90%, maksymalnie 90 punktów
  • orzeczenie o niepełnosprawności osoby oddelegowanej do realizacji przedmiotu zamówienia (D) – waga 10%, 10 punktów

Punkty będą liczone według następujących wzorów:

Cena brutto oferty (cena brutto za transkrypcję nagrania + cena brutto za transkrypcję pisma odręcznego):
C = Cn/Co x 90 pkt.

gdzie
C - ilość punktów uzyskanych w kryterium "Cena",
Cn - cena brutto najtańszej oferty,
Co - cena brutto ocenianej oferty.