Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

====================================================

Ogłoszenie o zamówieniu nr 564137-N-2019.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (cz. 1) (plik zip)

Załącznik nr 1.2. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (cz. 2)

Załącznik nr 2.1. przedmiar robót (cz. 1) (plik zip)

Załącznik nr 2.2. przedmiar robót (cz. 2)

Załącznik nr 3 formularz oferty

Załącznik nr 4 oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 wzór umowy

====================================================

Wyjaśnienia treści SIWZ - 24.07.2019 r.

Przedmiar robót - załącznik nr 2.1.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 24.07.2019 r.

====================================================

Informacja z otwarcia ofert z dn. 2.08.2019r.

zał. oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publiczności.

====================================================

Informacja o unieważnieniu postępowania (cz. 1) oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy (cz. 2) z dn. 29.08.2019r.

====================================================

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (cz. 2) z dn. 5 września 2019r.

====================================================

Informacja o unieważnieniu postępowania (cz. 2) z dnia 3 października 2019r.

====================================================