Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Tytuł projektu

Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.”  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 14/SBN/2019

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi
1) druku i dostarczenia do szkół kwestionariuszy dla uczniów i nauczycieli
2) przeprowadzenia badania i zebrania wypełnionych kwestionariuszy ze szkół
3) zakodowania  kwestionariuszy (przy wsparciu zespołu SBN-CNK)

4) stworzenia bazy i raportu i dostarczenia produktów do CNK
5) odesłania kwestionariuszy do siedziby Zamawiającego
w ramach monitoringu oddziaływania projektu edukacyjnego „Szkoła bliżej nauki” w 38 szkołach z obszaru metropolii warszawskiej.

Protokół

Informacja o wyborze najlepszej oferty

Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 16.04.2019 do g. 11.00. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Pytania i odpowiedzi 2

Pytanie i odpowiedź

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3