Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Świadczenie usług drukowania na potrzeby Centrum Nauki Kopernik.

PZP.26.9.2019.MSt

Tryb: przetarg nieograniczony

=========================================================

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 26.04.2019r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert z dn. 15.04.2019r.

Załącznik - oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy prawo zamówień publicznych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu nr 533985-N-2019 z dn. 5.04.2019r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

załącznik nr 2 - wzór umowy.

załącznik nr 3 - formularz oferty.

załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------