Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Świadczenie usług płatności elektronicznej.

Tryb: przetarg nieograniczony

PZP/ZP/56/2018/CNK/MSt

 

========================================================================

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 16.01.2019r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert z dn. 11.01.2019r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 8.01.2019r.

Pismo - wyjaśnienia treści oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 8.01.2019r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 2.01.2019r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 - istotne postanowienia umowy

załącznik nr 3 - formularz oferty

załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia

========================================================================