Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Kompleksowe usługi w zakresie projektów graficznych.

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/22/2018/CNK/MSt

 

=============================================================================

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 4.06.2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert z dn. 25.05.2018.

załącznik - oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (odpowiedzi na pytania Wykonawców) z dn. 22.05.2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 18.05.2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

zał. 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

zał. 2 istotne postanowienia umowy.

zał. 3 formularz oferty.

zał. 4 oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------