Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Druk i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik.

Tryb: zapytanie o cenę; PZP/ZP/6/2018/CNK/AMI;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert z dn. 8.03.2018.

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.03.2018r