Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

ZAPYTANIE O WYCENĘ
- RAPORTY Z BADANIA SATYSFAKCJI ZWIEDZAJĄCYCH CENTRUM NAUKI KOPERNIK

(niniejsze ogłoszenie stanowi element szacowania wartości usługi i nie zobowiązuje do udzielenia zamówienia )


Przedmiotem wyceny jest stworzenie 4 raportów z cyklicznego badania satysfakcji zwiedzających Centrum Nauki Kopernik. Pierwszy raport dotyczy całego roku 2017
 i obejmować będzie dane zgromadzone przez 12 miesięcy tego roku. Pozostałe raporty dotyczyć będą kolejnych 3 kwartałów 2018 r.

INFORMACJE O BADANIU SATYSFAKCJI ZWIEDZAJĄCYCH CNK
• Badanie satysfakcji prowadzone jest cyklicznie na  próbie 200 respondentów miesięcznie metodą wywiadu kwestionariuszowego.
• Czas trwania wywiadu:  do 7 minut.
• Kwestionariusz składa się z około 30 pytań (kształt narzędzia badawczego ulega czasem zmianom) oraz bloku pytań demograficznych.
• Badanie zawiera dodatkowy moduł dedykowany cudzoziemcom. Respondenci
 – osoby nie posługujące się płynnie językiem polskim wyłaniani są w trakcie rekrutacji respondentów do podstawowego modułu badania. Otrzymują oni do samodzielnego wypełnienia krótką ankietę (czas wypełniania do 2 minut)
 w angielskiej lub rosyjskiej wersji językowej

ZAKRES ZLECENIA
Zlecenie obejmuje:
• Analizę danych z danego okresu, w tym kategoryzację pytań otwartych.
• Przygotowanie raportu zawierającego graficzną reprezentację danych w postaci wykresów i tabel, wnioski poslajdowe oraz wnioski główne.
• Raport roczny dodatkowo zawiera dane z modułu dla cudzoziemców oraz dodatkowe analizy i zestawienia.

WYMAGANIA WOBEC RAPORTU
• Raport stworzony ma zostać w formacie powerpoint według wzoru dostarczonego przez CNK.
• Dane w raportach przedstawione są w odniesieniu do danych z dwóch okresów czasowych. W przypadku raportu rocznego – do dwóch poprzednich lat,
 w przypadku raportów kwartalnych – w odniesieniu do kwartału poprzedniego oraz do analogicznego kwartału w roku ubiegłym.

• Czas realizacji zlecenia: 10 dni roboczych na jeden raport licząc od dnia przekazania kompletu danych.

WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
Wykonawca lub osoba odpowiedzialna za wykonanie raportu w przypadku podmiotów komercyjnych posiadać musi doświadczenie w postaci wykonania analiz (w tym kategoryzacji pytań otwartych) i raportów w powerpoint z minimum trzech  badań satysfakcji na próbach powyżej 1000 respondentów w ciągu ostatnich trzech lat.
Wykonawca lub osoba odpowiedzialna za wykonanie raportu w przypadku podmiotów komercyjnych posiadać musi wykształcenie socjologiczne, psychologiczne lub pedagogiczne przynajmniej na poziomie licencjatu.
Bardzo dobra znajomość oraz dostęp do oprogramowania SPSS,  Powerpoint oraz Excel.
Bardzo dobra znajomość metodologii badań społecznych.
Bardzo dobra znajomość oferty Centrum Nauki Kopernik.

KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY
Kompetencje wymienione w punkcie Wymagania wobec wykonawcy są warunkami koniecznymi. Prosimy o dołączenie do wyceny oświadczenia o posiadaniu tych kompetencji wraz z opisem doświadczenia w zakresie tworzenia raportów z badań satysfakcji. CNK zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wybranych umiejętności.
Kryterium rozstrzygającym będzie cena (100%).

TERMIN SKLADANIA OFERT

Prosimy o przesłanie wyceny wraz z opisem doświadczenia, CV  oraz adnotacją –  wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych  w procesie wyboru najkorzystniejszej oferty do dnia 16.01.2018 na adres e-mailowy: artur.kalinowski@kopernik.org.pl.  W przypadku podmiotów komercyjnych delegujących pracowników lub podwykonawców prosimy o przesłanie cv osoby bądź osób wytypowanych do realizacji zlecenia.