Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

ZAPYTANIE O WYCENĘ
- BADANIA WIECZORÓW DLA DOROSŁYCH

(niniejsze ogłoszenie stanowi element szacowania wartości usługi i nie zobowiązuje do udzielenia zamówienia )
 

PRZEDMIOT ZAPYTANIA

Przedmiotem wyceny jest realizacja od pięciu do dziesięciu edycji badania Wieczorów dla dorosłych w Centrum Nauki Kopernik w roku 2018. 

INFORMACJE O BADANIU

• Celem badania jest sprawdzenie danych demograficznych, motywacji do przyjścia oraz satysfakcji uczestników Wieczorów dla dorosłych,  imprezy odbywającej się około 10 razy rocznie w Centrum Nauki Kopernik.
• Badaniem zostanie objętych od 5 do 10 Wieczorów (prosimy o podanie ceny za realizację jednej imprezy) między styczniem a grudniem 2018 r.
• Badanie jest przeprowadzane techniką krótkiej ankiety audytoryjnej (czas wypełniania do 2 minut) w której udziela się odpowiedzi poprzez przedarcie odpowiednich pól.
• Wykonawca rozdaje ankiety na wejściu uczestnikom Wieczoru, po czym zbiera je do specjalnej urny przy wyjściu.
• Po stronie Wykonawcy jest: przygotowanie materiałów do badania, realizacja badania, zakodowanie danych w formacie Excel, analiza danych oraz przygotowanie raportu. Po stronie Zamawiającego leży projekt graficzny oraz druk materiałów.

WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
• Doświadczenie w  przeprowadzaniu wywiadów kwestionariuszowych – warunek konieczny.
• Znajomość pakietu Excel.
• Komunikatywność, dobra dykcja oraz życzliwe nastawienie do innych ludzi, zwane dalej - umiejętnościami ankieterskimi.

KRYTERIA OCENY
Znajomość programu Excel oraz doświadczenie w prowadzeniu wywiadów kwestionariuszowych  jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia wyceny. Obydwa kryteria oceniane będą na podstawie dostarczonego CV, które zawierać będzie informacje jasno wskazujące na posiadanie tych kompetencji. Kryterium oceny oferty natomiast będą natomiast - umiejętności ankieterskie oraz cena (po 50% oceny). Prosimy o podanie ceny za jedną edycję badania Wieczorów dla dorosłych. Kryterium umiejętności ankieterskich zostanie ocenione na podstawie przesłanej próbki. Próbkę stanowić będzie nagranie audio lub audio video (w pliku nie większym niż 25 MB) na którym odczytana zostanie następująca instrukcja do przykładowego wywiadu kwestionariuszowego:
„Celem ankiety jest poznanie jakie powody skłaniają ludzi do  odwiedzenia tego miejsca.  Ankieta jest częścią badania obejmującego muzea, centra nauka oraz  inne miejsca związane ze spędzaniem wolnego czasu. Stąd też kształt pytań jest czasem bardzo ogólny tak, żeby stwierdzenia pasowały do różnych instytucji.
Wyniki ankiety są całkowicie anonimowe i służyć mają lepszemu zrozumieniu Państwa potrzeb. 
Poniżej przedstawiono szereg powodów dla których można odwiedzić miejsce takie w jakim się znajdujemy. Proszę ocenić w jakim stopniu dany powód jest ważny w Pani przypadku. Proszę posłużyć się skalą od 1 do 10, gdzie 1 oznacza powód zupełnie nieważny a 10 powód bardzo ważny.
Następnie proszę wskazać trzy najważniejsze powody dla których odwiedziła Pani to miejsce.”

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Prosimy o przesłanie wyceny wraz z: CV,  próbką umiejętności ankieterskich oraz adnotacją
 –  wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych oraz nagrania w procesie wyboru najkorzystniejszej oferty do dnia 16.01.2018 na adres e-mailowy: artur.kalinowski@kopernik.org.pl.  W przypadku podmiotów komercyjnych delegujących pracowników lub podwykonawców prosimy o przesłanie cv oraz próbek umiejętności ankieterskich osoby bądź osób wytypowanych do realizacji zlecenia.