Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

---------------------------------------------------------------------

Świadczenie usług szkoleniowych i opieki merytorycznej dla grup nauczycieli (zadania 1-11).

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/36/2017/CNK/MSt

---------------------------------------------------------------------

Informacja o unieważnieniu postępowania cz. 11 z dn. 14.11.2017.

Informacja o unieważnieniu postępowania cz. 5, 7 - 10 z dn. 14.11.2017.

Informacja o unieważnieniu postępowania cz. 1 - 4, 6 z dn. 14.11.2017.

---------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert z dn. 13.11.2017.

---------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 3.11.2017.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 8.11.2017. - zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

---------------------------------------------------------------------

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Uwaga zmiana treść SIWZ - odpowiedź na pytania wykonawców z dn. 9.11.2017.

Załącznik nr 1.1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zadania 1-10)

Załącznik nr 1.2. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zadanie 11)

Załącznik nr 2.1. wzór umowy (zadania 1-10) - nowy załącznik z dn. 9.11.2017.

Załącznik nr 2.2. wzór umowy (zadanie 11) - nowy załącznik z dn. 9.11.2017.

Załącznik nr 3.1. formularz oferty (zadania 1-10) - nowy załącznik z dn. 9.11.2017.

Załącznik nr 3.2. formularz oferty (zadanie 11) - nowy załącznik z dn. 9.11.2017.

Załącznik nr 4     oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5     wzorcowy dokument zobowiązania innego podmiotu do udostępniania swoich zasobów Wykonawcy

Załącznik nr 6     wzorcowy dokument oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

---------------------------------------------------------------------

Modyfikacja treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 8.11.2017. - zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Modyfikacja treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn. 9.11.2017.- zmiana załączników nr. 2.1.; 2.2.; 3.1.; 3.2.

Załącznik nr 2.1. do SIWZ; Załącznik nr 2.2. do SIWZ; Załącznik nr. 3.1. do SIWZ; Załącznik nr 3.2 do SIWZ.

---------------------------------------------------------------------

Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i  nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020